Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders en het personeel. (oudergeleding en personeelsgeleding). Op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) heeft de MR de bevoegdheid om te kunnen meepraten en meebeslissen over het beleid van de school. Belangrijke besluiten moeten door het bestuur worden voorgelegd aan de MR, die, afhankelijk van het onderwerp, adviesrecht of instemmingsrecht heeft.

Denk hierbij aan zaken als het financiële beleid (waar wordt het beschikbare geld aan uitgegeven) vaststellen van vakanties en vrije dagen, het personeelsbeleid en het betrekken van ouders bij de school. Voor zaken die vooral het personeel aangaan heeft de personeelsgeleding advies- of instemmingsrecht.
Voor zaken die vooral de ouders aangaan heeft de oudergeleding advies- of instemmingsrecht. Voor zaken die beide geledingen aangaan (bijvoorbeeld de Schoolgids)  heeft de voltallige MR advies of instemmingsrecht.

Daarnaast heeft de MR het recht om voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken, bijvoorbeeld als zij van mening is dat het bestuur zaken niet oppakt.

De MR bestaat momenteel uit de volgende personen:


Voor de ouders
Wendy Romijn
Hester Koldijk

Voor het personeel 
Yt Lettinga (leerkracht 1/2 + ambulant)
Marije Bijlsma (leerkracht groep 5/6 en 7/8)

 

VISIE EN MISSIE MZR SWS TWASPAN

Onze missie
Voor de school is de medezeggenschapsraad van SWS Twaspan de kritische vriend, meedenker en frisse blik zodat zij alle teamleden hun onderwijsklimaat, het werkklimaat en de onderwijskwaliteit blijven optimaliseren.
Voor ouders is de medezeggenschapsraad van SWS Twaspan de verbinder en samen-werker zodat zowel ouders als school geïnformeerd zijn over ontwikkelingen en betrokken worden bij ontwikkelingen.

Onze visie o.b.v. onze 5 kernwoorden

Kritische vriend

 • Toekijken op dat wat de school wil (de ambities) en dat wat moet (basiskwaliteit).
 • Klankbordfunctie voor de medewerkers van de school.
 • Controleren of het gevoerde beleid van de school volgens plan uit wordt gevoerd.
 • Op positieve manier invloed uitoefenen op het schoolbeleid.

 Meedenker

 • Al in de ontwerpfase van ontwikkeltrajecten meedenken.
 • Open en transparant tijdens de ontwikkelfase sparren en communiceren.

Frisse blik

 • Nieuwe aanwas behouden in de MZR zodat de blik fris blijft.

Verbinder

 • Betrekken van de leerlingenraad bij de MZR.
 • De kloof tussen ouders en de MZR te dichten.

Samen-werker

 • Laagdrempelig toegankelijk voor teamleden en ouders.
 • Dialoog voeren met de achterban (de ouders en het team).
 • Respectvolle omgang met alle betrokkenen.