Visie en missie

Vanuit onze missie om goed basisonderwijs te verzorgen geven we hier vorm aan door dit tot uitdrukking te brengen in onze visie.

We willen een school zijn waar het welbevinden van onze schoolbevolking en de verantwoordelijkheid voor elkaar wordt gegarandeerd door:

  • Het bieden van gelijke kansen en het geven van ruimte aan de talenten van onze leerlingen. Daarmee stellen we leerlingen in staat om zich te ontwikkelen naar hun eigen specifieke mogelijkheden. Niet alleen gezien naar cognitieve mogelijkheden, maar ook gezien naar sociaal emotionele, motorisch-zintuiglijke én in cultureel opzicht.
  • We staan en gaan voor kwaliteit van onderwijs waarbij met overtuiging en passie geleerd en gewerkt wordt.